ПАО «ОКБ ГП»

Аренда офисных и складских помещений

Акционерам

Файлы для скачивания предложенные ниже:

 

Річна інформація емітента цінних паперів (70 Кб)

Повідомлення про проведення зборів (219 Кб)

Повідомлення про проведення зборів

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Річна інформація емітента цінних паперів 2015 р

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ГЕОФІЗИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ»

Код ЄДРПОУ емітента:  01431966

Місцезнаходження: Україна, 04123, м. Київ, вулиця Западинська, 5

Повідомляє акціонерів про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ГЕОФІЗИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», що відбудуться 28 квітня 2017 року о 11 годині 00 хвилини за адресою: 04123, м. Київ, вулиця Западинська, 5, кім. № 219.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення чергових Загальних зборів акціонерів з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 50 хвилин за адресою місця проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ГЕОФІЗИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ», буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.                   Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2.                   Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016рік, та затвердження звіту Генерального директора.

3.                   Звіт Наглядової ради Товариства за 2016рік, та затвердження звіту Наглядової ради.

4.                   Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, та затвердження висновку Ревізійної комісії.

5.                   Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків).

6.                   Затвердження розміру річних дивідендів за 2016рік.

7.                   Затвердження плану розподілу прибутків, та затвердження розміру річних дивідендів на 2016 рік.

8.                   Про надання попередньої згоди Генеральному директору ПАТ "Дослідно-конструкторське бюро геофізичного приладобудування" на укладання значних правочинів у 2017році.

Повідомлення про проведення річних зальних зборів та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщено на власному сайті:www.okbgeo.kiev.ua

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ДКБ ГП» - 04123, м. Київ, вулиця Западинська, 5, кімн. 219, у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 18 години (перерва з 13.00 години до 14.00 годин), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, -  Голова комісії з припинення - Гречко Олег Ігорович. За інформацією звертатися за телефоном: (044) 430-51-02.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДКБ ГП" за 2016 рік, тис. грн.

Найменування показника

Період

 

 

Звітний 2016

Попередній 2015

Усього активів

17146

16528

Основні засоби

6864

7436

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2996

3331

Сумарна дебіторська заборгованість

211

 

206

Грошові кошти та їх еквіваленти

292

 

186

Нерозподілений прибуток

6517

6195

Власний капітал

16088

15766

Статутний капітал

7000

7000

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

751

948

Чистий прибуток (збиток)

322

267

Середньорічна кількість акцій (шт.)

280 000 000

28000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6

7

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова комісії з припинення                                                                                                                                                                                                     Гречко О.І.